Een klacht?

Heeft u een klacht, dan wordt deze door een van onze klachtenfunctionarissen in behandeling genomen. Zij neemt contact met u op om te bespreken op welke wijze uw klacht in behandeling wordt genomen en kan u hier ook advies over geven. Onze klachtenfunctionarissen zijn ten allen tijde onpartijdig en hebben geheimhoudingsplicht voor alles wat u vertelt! 

De klachtenfunctionaris streeft ernaar om uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen, uiterlijk binnen een termijn van zes weken. Als dit niet mogelijk is, krijgt u hiervan bericht. Met het indienen van uw klacht geeft u de klachtenfunctionaris en de betrokkene(n) uit het ziekenhuis, die om een reactie worden gevraagd, toestemming tot het inzien van het medisch en verpleegkundig dossier. Indien u dit niet wilt, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Bent u zelf niet in staat bent een klacht in te dienen, dan kan uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een klacht indienen. Wanneer een klacht wordt ingediend door een ander dan de patiënt zelf, dient de patiënt de (klacht)brief mede te ondertekenen. De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht over alles wat u vertelt. Alleen met uw toestemming wordt uw klacht aan anderen bekend gemaakt, bijvoorbeeld aan de Raad van Bestuur. Uiteraard gaat men hierbij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wanneer u een klacht indient, wordt deze geregistreerd. Aan de hand van een geanonimiseerd overzicht worden de klachten elk kwartaal besproken met de Raad van Bestuur. Uw klacht is daarmee een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Tevens wordt een jaarverslag opgesteld, waarin de klachten geanonimiseerd worden opgenomen.

Wilt u een klacht indienen, dan kan dit via het klachtenformulier. Dit formulier vindt u tevens in de folder Klachtenregeling.

U kunt ook een brief of e-mail sturen naar
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis  
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 153
3240 AD Middelharnis
klacht@curamare.nl

Of bellen naar  06 53 58 17 40.