Klachtenonderzoekscommissie

Indien u een oordeel over uw klacht wenst, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Klachtenonderzoekscommissie van CuraMare en Spijkenisse Medisch Centrum.

Onafhankelijk
De Klachtenonderzoekscommissie is een onafhankelijke commissie die een schriftelijke uitspraak doet over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht. Tevens geeft deze commissie zo nodig aanbevelingen aan de raad van bestuur. De Klachtenonderzoekscommissie neemt uitsluitend schriftelijke klachten in behandeling.

Hoe werkt de klachtenonderzoekscommissie?
De Klachtenonderzoekscommissie wijst de klager eerst op de mogelijkheid tot bemiddeling door de klachtenfunctionaris. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt of klager stelt geen prijs op bemiddeling, wordt de klacht in behandeling genomen volgens het Reglement van de Klachtenonderzoekscommissie CuraMare en Spijkenisse MC.
De betrokkene(n) wordt in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren op de klacht, waarvan de klager een afschrift ontvangt. Vervolgens worden de klager en de betrokkene(n) in de gelegenheid gesteld om in elkaars aanwezigheid de klacht respectievelijk de reactie hierop nader toe te lichten tijdens een hoorzitting. De Klachtenonderzoekscommissie kan tijdens deze hoorzitting nadere vragen stellen. Vervolgens doet de Klachtenonderzoekscommissie een gemotiveerde uitspraak over de gegrondheid van de klacht. De klager, de betrokkene(n) en de raad van bestuur van de organisatie ontvangen schriftelijk de uitspraak. De raad van bestuur geeft na ontvangst van de uitspraak een schriftelijke reactie hierop aan de klager en betrokkene(n).

Privacy
De Klachtenonderzoekscommissie heeft de plicht tot geheimhouding. De Klachtenonderzoekscommissie zal op de meest zorgvuldige en onpartijdige wijze met uw klacht omgaan. De ambtelijk secretaris zal na ontvangst van uw klacht met u contact opnemen en u vragen om een medische machtiging te ondertekenen. Met het ondertekenen van de medische machtiging geeft u toestemming aan de beklaagde(n) om medische informatie over u op te nemen in zijn/haar reactie en de aan de leden en ambtelijk secretaris van de Klachtenonderzoekscommissie om uw medisch en verpleegkundig dossier in te zien.

De volledige werkwijze is omschreven in het reglement Klachtenonderzoekscommissie CuraMare en Spijkenisse MC en is op te vragen bij de klachtenfunctionaris of bij de ambtelijk secretaris van de Klachtenonderzoekscommissie.

U kunt uw brief sturen naar: Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
t.a.v. de Klachtenonderzoekscommissie
Postbus 153
3240 AD Middelharnis
Of per e-mail naar: klachtenonderzoekscommissie@curamare.nl