Ontstaan

In 1926 was al geopperd om een eilandelijk diaconaal ziekenhuis te bouwen. Er werd veel over gepraat, maar tot concretisering kwam het niet. In 1930 kwam het tot een officiële vereniging en werd er een bestuur geïnstalleerd. Dit gebeurde in de consistoriekamer van de Hervormde Gemeente te Middelharnis. 

Het domicilie van de vereniging kwam echter te Dirksland, omdat inmiddels besloten was om daar het diaconale ziekenhuis Bethesda te bouwen. Alle dertien Hervormde diaconieën traden toe als lid en stelden een reglement vast. De diaconie van Sommelsdijk was het niet eens met het reglement en bedankte in 1931. Het duurde tot 1941 voordat deze weer als lid toetrad. 

Legaat van Paulina van Weel
Paulina Maria van Weel, overleden te `s Gravenhage, legateerde 1 miljoen gulden. In 1928 werd in Dirksland bekend dat mevrouw Van Weel het formidabele bedrag van 1 miljoen gulden had gelegateerd. Hiervan was de helft bestemd voor de burgerlijke gemeente en de andere helft voor de kerkelijke gemeente. Daarbij was 150.000 gulden bedoeld voor de aankoop van bouwgrond voor een nog te bouwen ziekenhuis. Náást het reeds opgerichte Bethesda-bestuur, werd toen het Van Weel-bestuur opgericht met de Burgemeester van Dirksland als voorzitter. Zowel de gemeenteraad als de kerkenraad van de Ned. Herv. gemeente van Dirksland benoemde zeven bestuursleden. 

Om tot de oprichting van een groot ziekenhuis te kunnen komen gingen vanaf 28 februari 1930 beide besturen met elkaar in overleg onder het voorzitterschap van de Burgemeester van Dirksland.
Dhr. Hanrath werd benoemd tot de gemeenschappelijke architect. De erfgenamen van Paulina van Weel hadden er geen bezwaar tegen, dat er op hetzelfde terrein ook een diaconaal ziekenhuis gebouwd zou worden. 

Eerste steen voor twee ziekenhuizen
Op 4 december 1931 volgde de mededeling dat met de stichting Van Weel-ziekenhuis te Dirksland een overeenkomst was gemaakt om beide ziekenhuizen gemeenschappelijk te beheren. Op 27 juli 1932 werd de eerste steen gelegd van het Van Weel-ziekenhuis en 50 meter verder de eerste steen van het Hervormd Ziekenhuis Bethesda. Eind november 1932 bereikte men het hoogste punt in de bouw en kreeg elke bouwvakker volgens oude Flakkeese gewoonte 1 gulden kapfooi.

Officiële opening
De officiële opening van het van Weel-ziekenhuis vond plaats op 9 maart 1934. Het Ziekenhuis Bethesda werd geopend op 12 maart 1934. Op 25 april 1936 vereerden H.M. Koningin Wilhelmina en H.K.H. Prinses Juliana de ziekenhuizen met een bezoek. Enkele jaren later bezocht H.K.H. Prinses Juliana de ziekenhuizen nogmaals, nu samen met Z.K.H. Prins Bernhard. De bouw van een goed geoutilleerd tuberculosepaviljoen vond in 1945 plaats. In 1953 kwam na de Watersnoodramp de toenmalige commissaris van de koningin van Zuid-Holland Mr. L.A. Kesper het rampgebied bezoeken. Hij was getrouwd met een Zweedse vrouw en zond een boek over de ramp naar zijn Zweedse schoonfamilie. Op advies van de Zweden stuurde hij ook een aantal exemplaren van Gebroken Dijken naar het Zweedse Rode Kruis. 

Op deze manier kwam de kinderorganisatie Rädda Barnen, 'Redt het kind´ in beeld. Deze organisatie stelde een fors bedrag beschikbaar voor de bouw van een kinderafdeling bij het Dirkslandse ziekenhuis. Zweden schonk f 659.000,-. Zo ontstond de zogenaamdeZweedse vleugel, een gebouw wat ruimte bood aan 42 zieke kinderen. De eerste steen hiervan werd gelegd door Zijne Excellentie S.V. Dahlman, gezant van het Koninkrijk Zweden, op 28 juni 1956. De opening vond plaats op 27 november 1957. Het kwam pas tot een fusie van beide ziekenhuizen (die al die jaren nauw samenwerkten) op 27 december 1965.