Identiteit

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is een protestants-christelijk ziekenhuis. Wij verlenen medische en verpleegkundige zorg volgens de professionele standaard, met inachtneming van de identiteit van het ziekenhuis. Die identiteit is gebaseerd op de protestants-christelijke levensovertuiging.

Van onze medewerkers wordt gevraagd zich loyaal op te stellen ten opzichte van de identiteit. Dat houdt overigens niet in, dat alle medewerkers ook zelf protestants-christelijk zijn. U kunt er wel vanuit gaan dat elke medewerker respectvol omgaat met vragen rond geloof, ziekte en dood.

Onze identiteit komt ook tot uitdrukking in het medisch-ethische beleid. Zo staan wij, op grond van de beschermwaardigheid van het leven, afwijzend tegenover abortus provocatus en euthanasie. De patiënt mag in zijn laatste levensfase uiteraard rekenen op intensieve aandacht van de medewerkers en optimale klachtenbestrijding. Wanneer het sterven onomkeerbaar op handen is, zal het medisch-technisch handelen terughoudend zijn, om het stervensproces niet onnodig te verlengen.

Als de medische hulpvraag zodanig is, dat de zorg in het ziekenhuis niet volgens algemeen aanvaarde professionele standaards verleend kan worden, of als de wens van de patiënt strijdig is met het eigen beleid van het ziekenhuis, dan zullen wij een patiënt doorverwijzen naar een andere hulpverlenende instelling.

CuraMare zorginstellingen
Met 1 ziekenhuis en 4 woonzorglocaties, thuiszorg en een behandeldienst in Zuid-Holland heeft CuraMare altijd passende zorg
bij u in de buurt.