HomeAlgemene gebruikersvoorwaarden

Algemene gebruikersvoorwaarden Mijn Van Weel-Bethesda

Artikel 1           Algemeen

 1. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis stelt haar patiënten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers van patiënten (gebruikers) het patiëntenportaal mijn.vanweelbethesda.nl ter beschikking. Het patiëntenportaal is toegankelijk via een beveiligde website, waarmee op eenvoudige wijze gegevens kunnen worden geraadpleegd.
 2. Het patiëntenportaal toont niet het volledige patiëntendossier, maar biedt de mogelijkheid om delen hiervan in te zien. Het patiëntenportaal alsmede de gegevens die hierin zijn opgenomen zijn in eigendom van en worden beheerd door Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Wenst u een volledig afschrift van uw medisch dossier dan kunt u dit opvragen bij het secretariaat Raad van Bestuur, meer informatie kunt u vinden op www.vanweelbethesda.nl.
 3. Door toegang tot en het gebruik van het patiëntenportaal gaat u akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Indien u hier niet mee akkoord gaat kunt u geen gebruik maken van het patiëntenportaal.
 4. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft de websites www.vanweelbethesda.nl en www.mijn.vanweelbethesda.nl (patiëntenportaal) zorgvuldig samengesteld. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. Houd er rekening mee dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd.

 Artikel 2           Account mijn.vanweelbethesda.nl

 1. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis verleent een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot toegang tot mijn.vanweelbethesda.nl middels DigiD aan een patiënt.
 2. Met uw DigiD of DigiD app kunt u inloggen op mijn.vanweelbethesda.nl. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. U ontvangt een activeringscode die via SMS aan het door u opgegeven mobiele nummer wordt verstuurd.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van DigiD. U dient alle redelijke maatregelen te treffen voor beveiliging en geheimhouding van uw gebruikersnaam en wachtwoord (DigiD).
 4. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de bevoegdheden die aan de toegang tot het patiëntenportaal zijn verbonden (het account).
 5. Toegang tot het patiëntenportaal is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als u anderen toegang verleent tot mijn.vanweelbethesda.nl middels uw gebruikersnaam en wachtwoord (DigiD).
 6. Indien u constateert dat er (mogelijk) sprake is van misbruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord (DigiD) dient u Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Daarnaast attenderen wij u erop om hiervan onverwijld melding te maken op de website van DigiD.

Artikel 3           Gebruik mijn.vanweelbethesda.nl

 1. U bent geheel zelf verantwoordelijk voor het handelen op basis van de informatie zoals beschikbaar gesteld via mijn.vanweelbethesda.nl. Het gebruik van mijn.vanweelbethesda.nl geschiedt (uitsluitend) onder uw eigen verantwoordelijkheid.
 2. Het is niet toegestaan om obscene, onzedelijke, beledigende, smadelijke, intimiderende, bedreigende, racistische, haatdragende of van gewelddadige aard teksten, foto’s, video’s, afbeeldingen, audio of ander (beeld)materiaal te plaatsen op of via mijn.vanweelbethesda.nl.
 3. U bent verplicht zich te houden aan de algemene instructies en aanwijzingen van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis voor het gebruik van mijn.vanweelbethesda.nl.
 4. Artsen en andere zorgverleners zijn gehouden aan wet- en regelgeving bij online contacten, waaronder de richtlijn online contact zorgverlener – patiënt van de KNMG.
 5. Wanneer u direct contact wenst of wanneer er sprake is van spoed, is mijn.vanweelbethesda.nl niet geschikt. Neem in dit geval contact op met uw huisarts, de afdeling waar u onder behandeling bent of met het landelijk noodnummer 112.

Artikel 4           Blokkeren en sluiten account

 1. Indien u c.q. de patiënt geen zorg en/of diensten meer ontvangt van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis of overlijdt zal Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis het account van de patiënt en/of van de (wettelijk) vertegenwoordiger van de patiënt uiterlijk binnen 4 weken na beëindiging van de zorg of overlijden van de patiënt sluiten.
 2. Op verzoek van de patiënt zal Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis de account(s) sluiten, waaronder het account van de (wettelijk) vertegenwoordiger.
 3. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen het gebruik van mijn.vanweelbethesda.nl te blokkeren en/of te beëindigen. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is in dit geval niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan de patiënt en/of diens (wettelijk) vertegenwoordiger.

 Artikel 5           Privacy

 1. Medewerkers van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, ook met de gegevens die zijn opgenomen in mijn.vanweelbethesda.nl. Artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en alle overige medewerkers van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.
 2. Alle zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier, voor zover dat nodig is om hun werkzaamheden te verrichten.
 3. In het privacybeleid van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is opgenomen welke soort persoonsgegevens door Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis worden verwerkt. Het privacybeleid en de daarbij behorende toelichting zijn te vinden op www.vanweelbethesda.nl.  
 4. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis adviseert u om eveneens vertrouwelijk om te gaan met de gegevens opgenomen in mijn.vanweelbethesda.nl. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u omgaat met de gegevens, waaronder het opslaan, afdrukken en/of verspreiden van de gegevens.

 Artikel 6           Cookies

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gebruikt cookies voor de analyse van het bezoekersgedrag. Een cookie is een klein databestandje dat bij een bezoek aan een website van of in beheer van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis op uw eigen computer en/of device wordt opgeslagen. De cookies die opgeslagen zijn op uw computer en/of device kunt u zelf verwijderen. In uw browser kunt u het gebruik van cookies uitzetten door onze websites. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze websites, waaronder www.mijn.vanweelbethesda.nl beperken.

 Artikel 7           Registreren gegevens

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis wil graag weten hoe vaak  mijn.vanweelbethesda.nl wordt gebruikt. Om die reden wordt elke keer dat u inlogt geregistreerd. De gegevens die u invoert in mijn.vanweelbethesda.nl worden opgenomen in het patiëntendossier. De door u ingevoerde gegevens zijn zichtbaar voor de zorgverleners en medewerkers die toegang hebben tot het patiëntendossier.

 Artikel 8           Verwijderen of wijzigen gegevens

 1. Als u in mijn.vanweelbethesda.nl persoonlijke gegevens hebt ingevuld, kunt u deze gegevens zelf wijzigen. Anders kunt u een e-mail sturen naar Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis; afsprakenbureau@vanweelbethesda.nl .
 2. Als u uw medische gegevens wil corrigeren, aanvullen of vernietigen, kunt u een daartoe bestemd aanvraagformulier voor indienen. Deze formulieren met bijbehorende toelichtingen staan op de website van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gepubliceerd. 

 Artikel 9           Auteursrecht

 1. Behalve de eigen patiëntgegevens mag niets van  mijn.vanweelbethesda.nl worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Mijn.vanweelbethesda.nl is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
 2. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van  mijn.vanweelbethesda.nl, waaronder begrepen teksten, beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties behoren toe aan Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 3. Wanneer u de informatie op mijn.vanweelbethesda.nl, anders dan voor persoonlijke doeleinden, wilt gebruiken, dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Artikel 10         Aansprakelijkheid

 1. Ondanks de zorg die Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en haar medewerkers hebben besteed aan  mijn.vanweelbethesda.nl kunnen er onvolkomenheden ontstaan. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de op mijn.vanweelbethesda.nl verstrekte informatie en het gebruik van deze informatie of de (tijdelijke) onmogelijkheid om mijn.vanweelbethesda.nl te raadplegen.
 2. Indien op www.vanweelbetheda.nl en/of www.mijn.vanweelbethesda.nl links zijn opgenomen naar informatiebronnen die niet door Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis worden beheerd, draagt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis voor de inhoud van deze informatie dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 11         Wijzigingen

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onderhavige voorwaarden of andere informatiematerialen ten aanzien van  mijn.vanweelbethesda.nl.